Algemene voorwaarden

Welkom bij Bioritology, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 76872416. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Bioritology aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Bioritology en jou. Wij behouden het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de diensten van Bioritology stem je automatisch in met de algemene voorwaarden.

1.    DIENST

1.1
Bioritology biedt een online videoplatform met biologielessen voor middelbaar scholieren aan via haar website www.bioritology.nl. De dienst is beschikbaar voor iedereen die een abonnement heeft. Als abonnee krijg je onbeperkt toegang tot de dienst.

2.    ABONNEMENT

2.1
Als je abonnee wilt worden van Bioritology moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Als je jonger bent dan 18 jaar, dan mag je de dienst alleen gebruiken met toestemming van een ouder of wettelijke voogd en dien je onder het account van deze persoon gebruik te maken van de dienst.

2.2
Het maandabonnement op Bioritology wordt elke maand van je rekening afgeschreven en zal automatisch worden voortgezet totdat je het opzegt of wij het beëindigen.

2.3
Het jaarabonnement op Bioritology wordt direct van je rekening afgeschreven en zal automatisch worden voortgezet totdat je het opzegt of wij het beëindigen.

2.4
We kunnen diverse soorten abonnementen aanbieden, waaronder speciale abonnementen of abonnementen met afwijkende voorwaarden en beperkingen.

2.5
Bioritology kan kortingscodes uitgeven. Je kunt per bestelling gebruik maken van maximaal één kortingscode. Kortingscodes hebben een beperkte geldigheidsduur die bij elke individuele code wordt vermeld.

3.    BETALING/FACTURERING

3.1

Maandabonnement: Je autoriseert Bioritology om het op dit moment geldende bedrag iedere maand af te schrijven.
Door te klikken op de knop ‘ABONNEER’, stem je in dat je lidmaatschap direct ingaat, dat je je niet terug kunt trekken en geen geld terugkrijgt. Bioritology zal je lidmaatschap aan het einde van de maandelijkse abonnementsduur voortzetten en het bedrag elke maand afschrijven, totdat je het lidmaatschap beëindigt.

Jaarabonnement: Je autoriseert Bioritology om het op dit moment geldende bedrag ieder jaar af te schrijven.
Door te klikken op de knop ‘ABONNEER’, stem je in dat uw lidmaatschap direct ingaat, dat je je niet terug kunt trekken en geen geld terugkrijgt. Bioritology zal je lidmaatschap aan het einde van de jaarlijkse abonnementsduur voortzetten en het bedrag van het jaarlijkse lidmaatschap in één termijn afschrijven, totdat je het lidmaatschap beëindigt.

3.2
Bioritology heeft het recht om de prijs van het abonnement te wijzigen, maar zal bij een eventuele prijsverhoging leden hiervan op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden het abonnement te beëindigen.

3.3
Betalingen kunnen niet worden teruggestort. Daarom verrichten we geen terugbetaling of crediteringen voor gedeeltelijk gebruikte perioden. Na opzegging blijf je toegang behouden tot het einde van de lopende factureringsperiode.

4.    DUUR EN BEËINDIGING

4.1
Je kunt je abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Je blijft dan toegang tot Bioritology behouden tot het einde van je factureringsperiode. We verrichten geen terugbetalingen of creditering voor een gedeelte van de maand van een abonnementsperiode. Het beëindigen van je abonnement kun je doen in het gebruikersprofiel.

5.    GEBRUIK

5.1
Bioritology is alleen bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Gedurende de looptijd van jouw abonnement verstrekken we een licentie om de dienst te gebruiken. Je stemt ermee in om de service niet te gebruiken voor openbare vertoningen. Het gebruiken van de service in een klaslokaal, ziekenhuiszalen of verpleeghuizen geldt niet als openbare vertoning.

5.2
Je stemt ermee in om Bioritology te gebruiken overeenkomstig alle toepasselijke wetten, regelgevingen en voorschriften, met inbegrip van daarin opgenomen beperkingen ten aanzien van openbare vertoningen of het gebruik van de service of content. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via Bioritology, niet te archiveren, te downloaden (anders dan via benodigde coaching voor persoonlijk gebruik), te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, hiervan afgeleide werken te maken, te koop aan te bieden of te gebruiken, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Bioritology of haar licentiegevers.

5.3
Je stemt er eveneens mee in om de contentbescherming van Bioritology niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te belemmeren of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot Bioritology.

5.4
De streaming software van Bioritology is ontwikkeld om content vanaf Bioritology te kunnen streamen via Bioritology-compatibele- apparaten. Deze software kan per apparaat en per medium variëren, en ook kunnen de functies tussen apparaten verschillen. Bioritology en derde software-aanbieders die worden gebruikt voor Bioritology garanderen niet dat het apparaat doorlopend compatibel is met onze service en ook niet dat je de dienst ononderbroken of zonder fouten kunt gebruiken.

5.5
Het is niet toegestaan om:

  1. anderen om hun inloggegevens te vragen of je aan te melden via andermans account;
  2. je toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot de website op andere wijze dan door het gebruik van je eigen inloggegevens;
  3. iemand anders toegang te verschaffen tot je account.

5.6
Bioritology is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou (onderdelen van) de dienst en/of de content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Dienst.

5.7
Bioritology garandeert niet dat Bioritology en de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Bioritology is jegens jou op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

6.    AANSPRAKELIJKHEID

6.1
Bioritology is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Bioritology.

7.    PRIVACY

7.1
Wij behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bioritology verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van het abonnement mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. Bioritology zal de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij (a) je hiermee akkoord bent gegaan, (b) dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of (c) als Bioritology daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak.

8.    INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1
De IE-rechten met betrekking tot de dienst alsmede de via de dienst openbaar gemaakte content, berusten bij Bioritology en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de abonnee over te dragen.

8.2
Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de overeenkomst, geeft Bioritology aan de abonnee een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de dienst voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

8.3
De abonnee zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Bioritology, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de website of de content althans Algemene voorwaarden Bioritology het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de website of de content zoals bedoeld in de Databankenwet.

8.4
Alle informatie, materialen en/of documenten die de abonnee verstrekt aan Bioritology in het kader van de dienst blijven eigendom van de abonnee. Bioritology verkrijgt een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, nietopzegbare, onbeperkte, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de informatie, materialen en/of documenten te gebruiken en te bewerken in het kader van de Dienst.

9.    KLANTENREGELING

9.1
We doen ons uiterste best onze abonnees tevreden te stellen. Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht zo volledig mogelijk naar info@bioritology.nl. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vijf dagen na ontvangst behandeld.

10. GESCHILLEN

10.1
Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.